Atrakcje i wydarzenia wyprawy Nowy Jedwabny Szlak 2017

Planowane atrakcje, wydarzenia i czynności podczas i po wyprawie.

Podczas wyprawy jak również przed nią i po niej planowanych jest wiele atrakcji, wydarzeń i czynności, z których najciekawsze i najważniejsze znajdują się poniżej.

W wielkim skrócie:

1. Symboliczna wymiana handlowa i kulturowa 2. Symboliczne posłannictwo 3. Konferencje i wydarzenia 4. Zabytki i atrakcje turystyczne 5. Krajobrazy i fotografia 6. Mini serial 7. Wystawy po wyprawie 8. Publikacje książkowe 9. Foto album 10. Film dokumentalny 11. 7 odcinków dokumentalnych
facebbok google plus twitter pinterest youtube vimeo
1

Atrakcja 1 - Symboliczna wymiana handlowa i kulturowa

Odnosząc się do starożytnego Jedwabnego Szlaku i w celu uatrakcyjnienia, wyprawy ekspedycja zachowa się jak dawna karawana kupiecka przewożąc symboliczny towar na wymianę w postaci tabliczek pamiątkowych, które to zostaną wymieniane w każdym kraju na statuetki reprezentujące symbole kulturowe danego kraju (opis symboli kulturowych znajduje się pod prezentacją projektów tabliczek). Projekt atrakcji jest symbolicznym odniesieniem do wymiany handlowej i kulturowej, jaka odbywała się dzięki starożytnemu Jedwabnemu Szlakowi.

Symboliczna wymiana tabliczek na statuetki będzie odbywać się podczas głównych konferencji w każdym kraju, jako początkowe wydarzenie rozpoczynające konferencję.

Na cele tejże atrakcji zostały utworzone 3 różne projekty tabliczek pamiątkowych o zróżnicowanej formie i kombinacji (prezentowane poniżej). Każdy z projektów obejmuje 7 tabliczek składowych odnoszących się do każdego z krajów wyprawy. Ogólny kształt i rozmieszczenie elementów układu na każdej z 7 tabliczek składowych wchodzących w jeden projekt pozostają jednakowe dla każdej tabliczki w myśl idei zachowania równości każdego z krajów.

Prezentowane poniżej projekty tabliczki mają formę tłoczona (wypukłą), gdzie linie obrysowe służą jako reprezentacja wypukłości elementów. W każdym projekcie znajdują się stałe elementy: logotyp wyprawy, ogólna mapa z krajami objętymi wyprawą, powiększona mapa danego kraju, elementy ozdobne, siedem słów przewodnich / idei (kultura, historia, edukacja, szacunek, przyjaźń, współpraca, rozwój - słowa kluczowe są bezpośrednim nawiązaniem do drugiej z przewidzianych atrakcji), stałe bloki tekstowe (nazwa wyprawy, nazwa danego kraju, wszystkie kraje na trasie wyprawy, inspiracja powstania projektu wyprawy, organizator i prowadzący wyprawę). Tabliczki są opracowane w wersji angielskiej.

Głosowanie na projekt tabliczki zakończone!

Projekt nr 3 został wybrany!

Podsumowanie:
Projekt 1: 7 głosów | Projekt 2: 8 głosów | Projekt 3: 61 głosów

Projekt nr 1

Głosów: 7

Standardowa tabliczka w postaci prostokątnej w ułożeniu poziomym. Ten projekt obejmuje 7 niezależnych tabliczek funkcjonujących jako samowystarczalne, pojedyncze elementy. W szeregu map ukazujących trasę wyprawy, mapa danego kraju, dla którego przeznaczona jest dana tabliczka jest uwypuklona poprzez powiększenie.

symboliczna wymiana - atrakcja Nowy Jedwabny Szlak 2017 - projekt 1

Reprezentacja wizualna pojedynczej tabliczki (przykładowo Polska).

Projekt nr 2

Głosów: 8

Tabliczka w postaci prostokątnej w ułożeniu poziomym. Projekt obejmuje 7 tabliczek funkcjonujących jako niezależne elementy jak również elementy, które w połączeniu poziomym w odpowiedniej kolejności tworzą spójną całość, prezentując dodatkowo pełen obraz. Nadmieniony obraz powstający z połączenia tabliczek to starożytna karawana kupiecka na wielbłądach rozciągająca się na całą szerokość połączonych elementów wraz z ornamentem górnym i dolnym (rolę ornamentu dolnego pełnią idee kluczowe). Dodatkowo połączenie tabliczek spowoduje ukazanie pełnej trasy wyprawy łącząc poszczególne mapy krajów linią ze strzałkami kierunku wyprawy. Każda tabliczka zawiera delikatny zarys mapy całej wyprawy z wyraźnym uwypukleniem konturu danego kraju. Projekt obejmuje również element graficznie łączący (dolne rogi tabliczek), numerację kolejności ułożenia tabliczek przy prawej krawędzi w postaci kropek (pod elementem ozdobnym: smokiem) oraz kropką wyznaczającą dany kraj nad spisem trasy wyprawy (prawa strona tabliczki, nad linią ukośną). Na każdej tabliczce karawana składa się z 7 wielbłądów, na każdej ułożonych w innej kolejności i wymieszanymi kształtami.

symboliczna wymiana - atrakcja Nowy Jedwabny Szlak 2017 - projekt 2

Reprezentacja wizualna pojedynczej tabliczki (przykładowo Polska).

symboliczna wymiana - atrakcja Nowy Jedwabny Szlak 2017 - projekt 2 pełny

Reprezentacja wizualna połączonych tabliczek.

Projekt nr 3

Głosów: 61

Najbardziej rozbudowany projekt tabliczki. W tym projekcie tabliczki mają kształt czterokątny w układzie pionowym z dolną podstawą węższą od górnej. Projekt obejmuje dodatkową, ósmą tabliczkę (duże logo wyprawy, pierwsze słowo / ideę kluczową: kulturę, oraz elementy graficzne) będącą środkowym łącznikiem dla pozostałych tabliczek tworząc po ułożeniu wszystkich elementów w odpowiedniej kolejności pełną tabliczkę nadrzędną. Z połączenia tabliczek utworzy się mapa wyprawy z linią łączącą mapy krajów na poszczególnych tabliczkach, pełnym obrazkiem karawany kupieckiej (wędrującej od początku do końca wyprawy) oraz promieniami (promienie powstają po połączeniu krawędzi / boków poszczególnych tabliczek), na których znajduje się 7 idei kluczowych. Dolna część każdej tabliczki, pod karawaną, zawiera numerację kolejności ułożenia tabliczek w postaci kropek. Dodatkowo zostały zastosowane graficzne elementy łączące w okolicach rogów tabliczek. Na każdej tabliczce karawana składa się z trzech wielbłądów, ułożonych w różnej kolejności i z wymieszanymi kształtami.

symboliczna wymiana - atrakcja Nowy Jedwabny Szlak 2017 - projekt 3

Reprezentacja wizualna pojedynczej tabliczki (przykładowo Polska).

symboliczna wymiana - atrakcja Nowy Jedwabny Szlak 2017 - projekt 3 pełny

Reprezentacja wizualna połączonych tabliczek (z łącznikiem).

Symbole kulturowe / statuetki

Symbole kulturowe, na które zostaną wymienione tabliczki w każdym kraju to statuetki reprezentujące najbardziej rozpoznawalny znak kulturowy danego kraju. W myśl założenia całego projektu atrakcji, statuetki zostaną opracowane przy współpracy lub indywidualnie przez każdy z krajów.

2

Atrakcja 2 - Symboliczne posłannictwo

Podczas wyprawy jako dodatkowa atrakcja przewiduje się przewiezienie posłannictwa (pisma) zawierającego kluczowe idee wyprawy oraz traktującego o międzynarodowej przyjaźni, współpracy, wzajemnych pozytywnych stosunkach oraz wzajemnym rozwojowi na szerokich podłożach. Pismo to podpisywane by było uroczyście przez reprezentantów danego kraju. Projekt atrakcji odnosi się do posłannictwa i kontaktów międzynarodowych możliwych i rozwijanych dzięki starożytnemu Jedwabnemu Szlakowi.

Uroczyste podpisanie posłannictwa miałoby odbywać się podczas głównych konferencji w każdym kraju, jako wydarzenie następujące po wymianie tabliczek oraz statuetek rozpoczynając konferencję.

3

Konferencje podczas wyprawy

7 konferencji - 7 krajów

Podczas wyprawy odbędzie się siedem konferencji, po jednej w każdym kraju na trasie wyprawy. Największymi konferencjami będą rozpoczęcie wyprawy (Chiny) oraz jej zakończenie (Polska). Początkiem każdej konferencji będzie wręczenie i wymiana tabliczek oraz statuetek (symboliczna wymiana handlowa i kulturowa - atrakcja 1) oraz następujące po niej symboliczne podpisanie listu / pisma (symboliczne posłannictwo - atrakcja 2) przez reprezentantów każdego kraju. W trakcie trwania konferencji planowane są spotkania, wywiady, przemówienia i inne wydarzenia obszernie obejmujące założenia, cele i idee wyprawy Nowy Jedwabny Szlak 2017 i nie tylko.

4

Zabytki i atrakcje turystyczne

Podczas wyprawy

Atrakcje turystyczne, zabytki, miejsca historyczne i o znaczeniu kulturowym (związane ze starożytnym Jedwabnym Szlakiem oraz powiązane z historią i kulturą danego kraju) znajdujące się na trasie wyprawy.

5

Krajobrazy, fotografia i fotorelacje

Podczas wyprawy

Serie zdjęć chwytających piękno krajobrazów, przyrody, krajów, kultur i Jedwabnego Szlaku. Pełne fotorelacje z wyprawy. Najciekawsze i najbardziej ujmujące zdjęcia zostaną dobrane i prezentowane na wystawach podsumowujących wyprawę.

6

Mini serial / video blog

Podczas wyprawy

Mini serial / video blog - materiały video w formie serialu / w formie odcinkowej, ukazujące się na bieżąco w odstępach kilkudniowych podczas trwania wyprawy, z życia i przebiegu wyprawy.

Obejrzyj filmy i video wyprawy

7

Wystawy po wyprawie

1 podsumowanie - 7 wystaw - 7 krajów

Jako zakończenie projektu wyprawy Nowy Jedwabny zlak 2017 oraz symboliczne zamknięcie pełnego kręgu starożytnych karawan kupieckich planowana jest wystawa podsumowująca wyprawę, podróżująca wstecznie do kierunku wyprawy (od Polski do Chin), wystawiana w każdym z krajów objętych wyprawą (7 wystaw). Wystawa będzie zawierać materiały zebrane podczas trwania wyprawy (zdjęcia, materiały filmowe, itd.), pokaz symbolicznych tabliczek i statuetek, symboliczne posłannictwo segmenty poświęcone każdemu z krajów oraz wiele innych atrakcji.

8

Publikacje książkowe

Po wyprawie

Planowane jest wydanie dwóch książek: o wyprawie oraz pełne podsumowanie wszystkich ekspedycji i przygód Jacka Pałkiewicza. Publikacje w języku polskim z możliwym rozszerzeniem o trzy dodatkowe języki: angielski, rosyjski, chiński.

9

Publikacja albumu ze zdjęciami

Po wyprawie

Publikacja albumu ze zdjęciami z wyprawy. Przeprowadzi on czytającego w sposób wizualny po wyprawie. Pokaże niesamowite miejsca, krajobrazy i kultury krajów. Ukaże Jedwabny Szlak i co z niego pozostało. Planowane jest wydanie albumu w czterech językach: polskim, angielskim, rosyjskim, chińskim.

10

Pełnomatrażowy film dokumentalny z wyprawy

Po wyprawie

Film dokumentalny o wyprawie, jej organizacji, przebiegu, eksploracji wraz z jej konkluzjami i całej przygodzie.

Obejrzyj filmy i video wyprawy

11

7 krótkich filmów dokumentalnych poświęconych każdemu krajowi

Po wyprawie

Siedem krótkich filmów dokumentalnych, każdy koncentrujący się na jednym z krajów objętych trasą wyprawy, ukazujący dany kraj, jego kulturę, atrakcje turystyczne i zabytki oraz wiele innych ciekawostek nawiązujących do Jedwabnego Szlaku i nie tylko.

Obejrzyj filmy i video wyprawy

12

Muzyka

Przed i po wyprawie

Muzyka i ścieżki dźwiękowe specjalnie pisane i tworzone na potrzeby wyprawy oraz wszystkich materiałów video, filmu dokumentalno przygodowego o wyprawie oraz jako dodatkowa atrakcja.

Zobacz i posłuchaj muzyki wyprawy

"Kultura - Historia - Edukacja - Szacunek - Przyjaźń - Współpraca - Rozwój"

7 idei kluczowych wyprawy Nowy Jedwabny Szlak 2017


Początek wyprawy: sierpień - wrzesień 2017
Nowy Jedwabny Szlak 2017 logo

©2016-2017 Nowy Jedwabny Szlak 2017

facebook googleplus twitter pinterest youtube vimeo